HEI-Transform Mreža

Mreža

Transdisciplinarni raziskovalni projekt HEI-TRANSFORM raziskuje področje nepremične kulturne dediščine in razvija pristope za trajnostno obnovo opuščenih in razvrednotenih objektov in območij.

Svetovalni odbor

Člani svetovalnega odbora bodo na letnih srečanjih in individualnih konzultacijah sodelovali z raziskovalci ter jim s svojimi izkušnjami svetovali glede odprtih vprašanj projekta. Prek njih in njihovih matičnih institucij bodo zagotovljeni tudi izmenjava znanj, boljša mednarodna diseminacija rezultatov in nadaljnje povezovanje v mednarodnem prostoru.

Roberto Cavallo

RobertoCavallo-photograph

Prof. dr. Roberto Cavallo je profesor na arhitekturnem oddelku Fakultete za arhitekturo in grajeno okolje Tehnološke univerze v Delftu (TUD). Je vodja oddelka za teorijo in teritorije, predsednik skupine za arhitekturno-oblikovalsko sodelovanje in član upravnega odbora oddelčne raziskovalne skupine. Leta 2018 je bil izvoljen za člana sveta Evropskega združenja za arhitekturno izobraževanje (EAAE) in je ustanovni član evropskega združenja ARENA (Architectural Research European Network Association). Je tudi član fakultetnega vozlišča za krožnost v grajenem prostoru. Od leta 2021 sodeluje v združenju NEB Collective, ki je uradni partner programa Novi evropski Bauhaus. NEB Collective vključuje predstavnike več mednarodnih mrež: ACE (Architect Council of Europe), ECEC (European Council of Engineers Chambers), ELIA (European Network of Higher Arts Education), CAE (Culture Action Europe), IFLA Europe (International Federation of Landscape Architects) in ECTP (European Council of Spatial Planners).

Njegovo raziskovanje se osredotoča na različne vidike arhitekture, še posebej na medsebojne vplive infrastrukture in urbanih sprememb, ki jih povezuje tudi s prakso in z izobraževanjem. Njegovo sodelovanje v svetovalnem odboru se osredotoča na implementacijo raziskovanja skozi oblikovanje (research driven design), ki je ključnega pomena tudi za naš projekt. Ima bogate izkušnje z organizacijo, koordinacijo in vodenjem mednarodnih delavnic, simpozijev, konferenc in razstav ter raziskovalnih projektov. Od leta 2013 kot strokovnjak za grajeno okolje sodeluje z Evropsko komisijo, kjer svetuje pri različnih vrstah evropskih projektov.

Christer Gustafsson

christer_gustafsson_2019_0

Prof. dr. Christer Gustafsson je redni profesor konservatorstva na Univerzi v Uppsali na Švedskem. Ob intenzivnem raziskovalnem delu in sodelovanju v več evropskih projektih je tudi predsednik strateške tematske skupine Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) za kulturo in ustvarjalnost, generalni sekretar mednarodnega znanstvenega odbora ICOMOS za ekonomijo konservatorstva, član Unescove mednarodne strokovne skupine za kazalnike s področja kulture (UNESCO Culture 2030 Indicators Expert Facility) za doseganje ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov (Agenda 2045), član strokovne skupine za znak evropske dediščine (imenovan s strani Evropske komisije) ter član akademske in referenčne skupine pri švedskem nacionalnem odboru za stanovanjsko politiko, gradnjo in načrtovanje, če izpostavimo le nekaj njegovih ključnih funkcij.

Njegove transdisciplinarne raziskave se osredotočajo na izzive in priložnosti za kulturno dediščino kot gonilno silo socialno-trajnostno-inovacijsko usmerjenega regionalnega in urbanega razvoja, z namenom krepitve zastopanosti kulturne dediščine v procesih odločanja in oblikovanja politik. Trenutno sodeluje pri projektih programa EU Obzorje 2020 Be.CULTOUR (Prek kulturnega turizma: dediščinske inovacijske mreže kot gonilo evropeizacije za k človeku usmerjeno in krožno turistično gospodarstvo) in RURITAGE – Dediščina za regeneracijo podeželja ter pri projektu KARUSO, ki preučuje kulturno dediščino v strategijah regionalnega razvoja. Sodeluje tudi v strukturnih skladih EU, ki jih financira švedski nacionalni svet za dediščino, in pri projektu ENRICO, namenjenem podjetniškim mrežam na področju kulturne dediščine s ciljem uvajanja inovacij in krožnega gospodarstva.

Anna Mignosa

Mignosa

Prof. dr. Anna Mignosa je gostujoča profesorica na Univerzi Erasmus v Rotterdamu, kjer je tudi doktorirala, in raziskovalka na Univerzi v Catanii. Svoje raziskovalno zanimanje na področju kulturne ekonomije osredotoča na kulturno dediščino in kulturne politike ter na odnos med kulturo in družbenim razvojem.

V svojem raziskovalnem delu se povezuje s strokovnjaki z drugih področij, z arhitekti, konservatorji, pravniki in arheologi. Še posebej jo zanima potencialni učinek raziskovalnega dela na družbo. Prizadeva si za okrepitev vloge raziskovanja in za aplikacijo rezultatov raziskav v praksi.

Odbor deležnikov

Sestavljajo ga domači strokovnjaki. Z njihovo pomočjo bomo raziskavo navezali na tiste ključne značilnosti slovenske prakse, ki nam bodo pomagale razviti glavni cilj projekta – multikriterijski analitični sistem za usmerjanje projektov prilagojene ponovne rabe opuščene dediščine. Odbor sestavljajo predstavniki ministrstev, javnih zavodov, nevladnih organizacij, lokalnih skupnosti ter gospodarskih organizacij in združenj, ki sodelujejo v procesih ohranjanja, upravljanja, rabe in načrtovanja razvoja nepremične kulturne dediščine v Sloveniji.

Ministrstva

Ministrstvo za kulturo
Barbara Žižič Baumgartner

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Marko Hren

Ministrstvo za naravne vire in prostor
Jernej Červek

Javni zavodi

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Robert Peskar

Zavod RS za varstvo narave
Teo Hrvoje Oršanić

Nevladne organizacije

ICOMOS SI
Nataša Jurgec Gurnick

Slovensko konservatorsko društvo
Srečko Štajnbaher

TICCIH SI
Goran Završnik

Gospodarske organizacije in združenja

Center za kreativnost
Anja Zorko

PKF hospitality
Tomo Čeh

Zbornica za arhitekturo in prostor
Slavko Gabrovšek